Všeobecné obchodné podmienky
Čl. I
 
/1.1/     Róbert Dúbravský - TREBOR, Západná 2518/11, 911 08 Trenčín, IČO: 352 136 55, DIČ:1032229099, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/  v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len „ObZ“/ a ust. § 10a ods. 1 písm. e) a ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZoOS“/ a v súlade zákona 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť vyhlásením, sú prijaté na dobu neurčitú. VOP sú zverejnené v elektronickej forme na internetovej stránke www.unibazar.sk.
 
/1.2/     VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi stranami. VOP sa stávajú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a určujú jeho obsah, ak zmluva neustanovuje inak. VOP sú záväzné aj pre osoby konajúce v mene Objednávateľa služby alebo na jeho účet.
 
/1.3/      Ak sa strany nedohodnú inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
Čl. II
 Vymedzenie pojmov
 
/2.1/   "Poskytovateľ služby" je spoločnosť TREBOR - Róbert Dúbravský, 5. apríla 791/45, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 352 136 55, DIČ:1032229099 ,  ktorý zabezpečuje prevádzku portálu www.unibazar.sk, na ktorom je možné uskutočňovať predaj tovaru za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 
/2.2/    "Objednávateľ" je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná na Stránke prostredníctvom portálu www.unibazar.sk uverejnenie akéhokoľvek inzerátu na predaj akéhokoľvek tovaru.
 
/2.3/    "Spotrebiteľ" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
/2.4/     "Stránka" je webová stránka www.unibazar.sk, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ služby za účelom predaja a kúpy tovaru tretími osobami .
 
/2.5/     "Tovar" je tovar, ktorý je ponúkaný na Stránke.
 
/2.6/     "Cena" je cena za službu, ktorá je uvedená v platnom Cenníku nachádzajúcom sa na webovej stránke. Cena je konečná, nie sme platcami DPH.
 
/2.7/    "Objednávka" predstavuje návrh na uverejnenie inzerátu a zadanie konkrétnych údajov o predávanom tovare na Stránke. Inzerát je možné uverejniť prostredníctvom inzertného formulára uverejneného na Stránke. Žiadosťou o uverejnenie inzerátu sa  rozumie vypísanie údajov a kliknutie na tlačidlo „ODOSLAŤ“ nachádzajúce sa na Stránke. Poskytovateľ služby má právo inzerát bez udania dôvodov neuverejniť, resp. uverejnený inzerát kedykoľvek zmazať.
 
/2.8/      "Zmluva" je Zmluva o sprostredkovaní podľa ust. § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 
/2.9/     "Obchodné podmienky" – sú tieto zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Poskytovateľ služby a Objednávateľom služby v tomto dokumente. Objednávateľ služby v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od tohto momentu. Objednávateľ služby odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej Objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek meniť tieto Obchodné podmienky.
 
/2.10/      "Záujemca" je každá osoba, ktorá  prejaví záujem o kúpu inzerovaného tovaru, alebo služby.
 
 
Čl. III
Úvodné ustanovenia
 
/3.1/     Poskytovateľ služby prevádzkuje Stránku, kde spája záujemcov o predaj tovaru so záujemcami o kúpu tovaru. Poskytovateľ služby nepredáva tovar pod vlastným menom ani nenesie žiadnu zodpovednosť za predaj tovaru. Stránka je inzertnou stránkou. K vzniku zmluvného vzťahu medzi stranami a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky - na diaľku - odoslaním Objednávky a to medzi Poskytovateľom služby a Objednávateľom.
 
/3.2/    Predmetom zmluvného vzťahu medzi stranami je vykonanie služby na diaľku prostredníctvom Stránky, a to  uverejnenie inzerátu. Uverejnenie inzerátov je bezplatné avšak doplnkové služby sú spoplatnené v zmysle platného cenníka uverejneného na Stránke.
 
/3.3/     Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.
 
/3.4/    Poskytovateľ služby nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov ani za omeškanie Objednávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil formulár nesprávne. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie ponúkaných tovarov a služieb na Stránke Objednávateľmi. Zmluvné vzťahy medzi Objednávateľom a Spotrebiteľom sa riadia predovšetkým Obchodným zákonníkom.
 
/3.5/     Poskytovateľ služby nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi služby v dôsledku toho, že tento zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby sa nezaväzuje k bezporuchovému a nepretržitému prevádzkovaniu Stránky a nezodpovedá za akékoľvek výpadky Stránky, za narušenie Stránky vírusmi. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky.
 
/3.6/     Objednávateľ služby je povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky požadované údaje a náležitosti.
 
 
Čl. IV
Cena  a platobné podmienky
 
/4.1/     Poskytovateľ služby uverejňuje inzeráty bezplatne.
 
/4.2/     Poskytovateľ služby za odplatu poskytuje doplnkové služby v zmysle platného cenníka ako napr. zvýraznenie inzerátov alebo označením TOP.
 
/4.3/     Platba je možná nasledovnými spôsobmi: 
 • prostredníctvom SMS / PlatbaMobilom.sk /
 • prostredníctvom platobnej brány PayPall
 • prostredníctvom platobnej brány FONDY / fondy.eu /

/4.4/     Cenník za balíky kreditov je zverejnený na stránke Nákup kreditov.  

/4.5/     Každý nový registrovaný zákazník dostane registračný bonus 90 kreditov.
 
/4.6/    Objednávateľ služby je povinný dôkladne skontrolovať vykonanie služby pri jej uverejnení, pričom na deň uverejnenia bude upozornený  e-mailom. V prípade ak je inzerát v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi SR je Poskytovateľ oprávnený ho zmazať aj v prípade, ak bola objednaná a uhradená doplnková služba. V takom prípade nie je povinný vrátiť uhradenú cenu za doplnkovú službu.
 
Čl. V
Spracovanie osobných údajov
 
/5.1/     Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou -  nepodnikateľom (spotrebiteľ), je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby svoje meno a priezvisko, adresu  trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonický kontakt a mailovú adresu. V prípade, ak je Objednávateľ fyzickou alebo právnickou osobou, podnikateľom, je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, ak ho má pridelené, telefonický kontakt a mailovú adresu.
 
/5.2/     Objednávateľ zaslaním objednávky Poskytovateľovi služby prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Poskytovateľ služby spracovával a uschovával osobné údaje Objednávateľa, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Poskytovateľa služby a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytovateľ služby po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Poskytovateľovi služby .
 
/5.3/     Objednávateľ má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje na Stránke po prihlásení sa.
 
/5.4/     Poskytovateľ služby vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.
 
/5.5/     Poskytovateľ služby vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 
/5.6/     Poskytovateľ služby vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že súhlas Objednávateľa si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Poskytovateľovi služby.
 
/5.7/     Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa služby vyžadovať v zmysle ust. § 28 najmä:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 1. a) identifikačné údaje Poskytovateľa služby a zástupcu Poskytovateľa služby ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Poskytovateľ služby pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 - doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Objednávateľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
 1. a) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Poskytovateľ služby získava osobné údaje Objednávateľa na základe súhlasu Objednávateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Objednávateľ povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Poskytovateľ služby oznámi Objednávateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 2. b) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 3. c) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 4. d) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 5. e) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 
/5.8/    Pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 12 tohto článku týchto Obchodných podmienok je Objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
 1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ služby spracúva osobné údaje na základe súhlasu Objednávateľa.
 
/5.9/    Právo Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu ods. 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
/5.10/   Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa služby namietať voči
 1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Objednávateľa na účely priameho marketingu.
 
/5.11/   Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa služby kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Objednávateľa je oprávnená, Poskytovateľ služby je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
/5.12/   Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Poskytovateľa služby kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poskytovateľa služby, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať Poskytovateľa služby o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ služby je povinný žiadosti Objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ služby informuje v lehote podľa bodu 19. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Objednávateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ služby vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Objednávateľa, alebo ak Poskytovateľ služby na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Objednávateľa.
 
/5.13/    Ak objednávateľ uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Objednávateľa; kópiu zápisnice je Poskytovateľ služby povinný odovzdať Objednávateľovi,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Poskytovateľovi služby bez zbytočného odkladu.
 
/5.14/  Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje boli neoprávnene spracované, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
/5.15/    V prípade, že Objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, svoje práva môže uplatniť prostredníctvom zákonného zástupcu.
 
/5.16/    V prípade smrti Objednávateľa, práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
/5.17/   Žiadosť Objednávateľa vybaví Poskytovateľ služby bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Objednávateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
/5.18/    Poskytovateľ služby sa zaväzuje najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti písomne vybaviť žiadosť Objednávateľa.
 
/5.19/   Obmedzenie práv Objednávateľa Poskytovateľ služby bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
Čl. VI.
Zodpovednosť za škodu
 
/6.1/   Objednávateľ, ako aj každá iná osoba (najmä záujemca o kúpu na základe inzerátu) berie na vedomie, že Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za:
 • škody spôsobené únikom, alebo stratou dát alebo ich poškodením; alebo
 • škody spôsobené nesplnením ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľom služby stanovených Zmluvou, alebo Obchodnými podmienkami; 
 • za nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému a techniky Poskytovateľa služby tretími osobami, vírusmi;
 • akúkoľvek škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát;
 • škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa služby poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou, alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi;
 • za obsah inzerátov, či už slovný alebo aj predmet predaja.
 
/6.2/   Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa služby za škodu v súvislosti s dodaním inzerovaného Tovaru záujemcovi Objednávateľom, ako aj prípadný  nárok na ušlý zisk.
 
/6.3/   V prípade nedodania spoplatnenej Služby z dôvodov výlučného zavinenia na strane Poskytovateľa služby, Poskytovateľ služby vráti Objednávateľovi Cenu do 30 dní, v ostatných prípadoch je Cena za Službu nevratná.
 
/6.4/   V prípade nedodania spoplatnenej Služby z dôvodov výlučného zavinenia na strane Objednávateľa, Poskytovateľ služby nevráti uhradenú Cenu. V prípade nedodania služby z iných dôvodov Poskytovateľ služby vráti Cenu do 30 dní po odpočítaní nákladov Poskytovateľa služby, ktoré mu v súvislosti s vybavovaním Objednávky vznikli, minimálne však v sume 3.00,- EUR.
 
/6.5/   Poskytovateľ služby vychádza z údajov poskytnutých Objednávateľom a tieto nie je povinný overovať. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť ním poskytnutých údajov a informácií, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady a škodu Poskytovateľovi služby ako aj tretím osobám, ktoré vznikli. Objednávateľ priamo zodpovedá za každú škodu, ktorú spôsobil Záujemcovi o kúpu.

 

 

Čl. VII
Pravidlá zverejňovania inzerátov

/7.1/    Pokiaľ je obsahom Inzercia ponuka práce, potom musí obsahovať minimálne: názov (obchodné meno, meno a priezvisko) zamestnávateľa, predmet jeho činnosti, minimálne požiadavky na uchádzača a predmet práce. Na Internetovej stránke je zakázané inzerovať všeobecné inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“.

/7.2./    Akýkoľvek obsah pridaný Užívateľom v rámci Inzerátu nesmie najmä (otvorene alebo skryte) propagovať, ponúkať, resp. obsahovať:

 • násilie a otvorene alebo skryte podnecovať nenávisť z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a pod.,
 • vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské správanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • alkohol, alkoholizmus, cigarety, fajčenie, omamné látky, jedy a prekurzory alebo ich užívanie či používanie, alebo zľahčovať následky užívania menovaných látok,
 • erotický obsah, prácu spoločníčky, tanečníčky, konzumentky a hostesky v zahraničí,
 • detskú pornografiu,
 • politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov,
 • konkrétne osoby,
 • zbrane a strelivo,
 • multilevel marketing a provízne systémy, e-mailing a pod. zárobkové príležitosti, prácu s poplatkom vopred,
 • kópie, napodobeniny, falzifikáty,
 • pôžičky, úvery a hypotéky,
 • lieky, dietetické potraviny a výživové doplnky,
 • propagovať akékoľvek ďalšie produkty, ktorých reklama je zakázaná alebo akokoľvek obmedzená zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom,

a ďalej nesmie

 • opakovane zverejňovať Inzerciu rovnakého tovaru alebo zverejňovať Inzerciu na množstvo tovaru prevyšujúce 1 ks (pokiaľ Užívateľ vloží dva rovnaké inzeráty, bude starší inzerát systémom označený ako duplicitný a vymaže sa),
 • vkladať inzeráty do sekcie, do ktorej nie sú vzhľadom na svoj obsah určené,
 • vkladať inzeráty budiace dojem, že ich zadávateľom je iná osoba ako Užívateľ,
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky,
 • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe,
 • vkladať vírusy, poškodené dáta, alebo inak škodlivé, ničivé alebo deštruktívne súbory,
 • obsahovať odkaz alebo len adresu webovej stránky, logo, nadmerné množstvo (viac ako 3) hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (v texte Inzerátu, cez obrázok a pod.), orámovanie obrázkov.

/7.3./    Prevádzkovateľ môže Užívateľom umožniť v rámci Inzerátov pridávať aj iný obsah ako text, najmä fotografie a videozáznamy. Musí sa jednať o také fotografie a videozáznamy, ktoré vytvoril priamo Užívateľ a ktoré súvisia s Inzerátom.

/7.4./    Užívateľ môže pridávať a mazať (pomocou kontrolného hesla pri Inzeráte) Inzeráty po registrovaní sa a prihlásení sa do systému Stránky.  Užívateľ je oprávnený pridávať iba také Inzeráty, ktorých obsah sa vzťahuje výlučne na tovar alebo službu, vo vzťahu ku ktorému sú pridané.

 

Čl. VIII
Reklamačný poriadok

 

/8.1/   Poskytovateľ služby neposkytuje Záujemcom o kúpu žiadnu záruku vo vzťahu k Tovaru a službám predávaním prostredníctvom Stránky. Objednávateľ nie je oprávnený reklamovať Službu poskytnutú bezplatne. Reklamovať je možné len spoplatnenú službu.

 

/8.2/    Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem Slovenskej republiky (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z.

 

/8.3/    Objednávateľ je povinný spoplatnenú Službu obsahujúci vadu bez zbytočného odkladu reklamovať u Poskytovateľa služby, a to tak, že odošle e-mailovú správu na adresu Poskytovateľa služby  s uvedeným vád a ich popisom. Objednávateľ je povinný správu označiť Názvom "REKLAMÁCIA".

 

/8.4/     Správa s reklamáciou musí obsahovať nasledovné:

 1. podrobný popis vady,
 2. potvrdenie o úhrade za Službu,
 3. kontaktné údaje Objednávateľa.

 

/8.5/     Objednávateľ je povinný podať správu Poskytovateľ služby o vadách Služby bez zbytočného odkladu po tom, čo

 1. a) Objednávateľ vady zistil,
 2. b) Objednávateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť, alebo
 3. c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti,

najneskôr však do 24 mesiacov od doby dodania Služby.

 

/8.6/     Ak vada nebola včas oznámená, Objednávateľ nemá nároky z vady Služby. 

 

/8.7./    Objednávateľ, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti Služby, na ktorý sa zľava vzťahuje.

 

/8.8/     Osobitné podmienky reklamácie tovaru osobami, ktoré sú spotrebiteľmi:

 

Poskytovateľ služby je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol vadu Služby, jej popis a spôsob vybavenia. Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov. Všetky doklady sa spisujú za pomoci elektronických prostriedkov.  Ak Objednávateľ nepredloží doklad o kúpe reklamovanej služby Poskytovateľ služby je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní Objednávateľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí Poskytovateľ služby lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni. Ak Objednávateľ neodstráni vytknuté nedostatky reklamácie, Poskytovateľ služby reklamačné konanie zastaví. 

 

Poskytovateľ služby o reklamácii rozhodne tak, že:

 1. reklamácii vyhovie a vadu odstráni /opravou, zľavou ap./,
 2. reklamáciu zamietne a upovedomí Objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie,

pričom každý spôsob vybavenia reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu.

 

Čl. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

/9.1/    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť vyhlásením, sú prijaté na dobu neurčitú.

 

/9.2/    Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky a reklamačný poriadok v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.

 

/9.3/    V prípade vzniku sporov medzi zmluvnými stranami zo zmluvného vzťahu založeného Stránkou je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.

 

/9.4/    Písomnosti zaslané Poskytovateľom služby Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom. Písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím 3 dní odo dňa jej odoslania na e-mail a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Objednávateľ dozvedel.

 

/9.5/    Tieto VOP môže Poskytovateľ služby meniť iba tak, že ich zverejní na viditeľnom mieste predajného miesta alebo na Stránke. Vzťahy, ktoré vznikli pred zmenou VOP, sa riadia dovtedajšími VOP, ibaže by sa zmluvné strany osobitne dohodli na platnosti zmenených VOP.

 

V Trenčíne dňa 08.02. 2019